Algemene Voorwaarden

1. Definities
Onder “klant” wordt verstaan: afnemer van goederen of diensten van Vakoshop.nl, een bedrijfsonderdeel van Grovako Nijmegen, hierna te noemen: Vakoshop.nl
Met “schriftelijk” wordt verstaan: een vastlegging via internet, e-mail of per brief.

2. Aanbiedingen en/of overeenkomsten
Een overeenkomst na een opdracht van de klant, komt pas tot stand als deze door Vakoshop.nl schriftelijk is bevestigd.
Aanbiedingen van Vakoshop.nl zijn niet bindend.

”meer”


3. Annulering
Indien een klant een gesloten overeenkomst met Vakoshop.nl wil annuleren, dan dient klant dit uitsluitend schriftelijk te doen.
Annulering is definitief als Vakoshop.nl dit schriftelijk heeft bevestigd.
Annulering is niet meer mogelijk als klant een bericht heeft gehad met de status “in bewerking”.

4. Opmaak en specificaties
Drukwerk wordt geleverd volgens de specificaties als vermeld bij de diverse producten.
Na bestelling kan aan klant een drukproef worden toegezonden ter beoordeling.
De drukproef wordt bij digitaal drukwerk uitgevoerd op het medium dat voor het drukwerk wordt gevraagd. Hierdoor kan de klant deze dan tevens beoordelen.
Na goedkeuring van de drukproef middels getekende retourzending door de klant wordt met productie begonnen.
De opdrachtgever dient bij de aanlevering van toeleveringsmateriaal voor drukwerk de volgende specificaties in acht te nemen.
Aanlevering in een of meer van de volgende PC bestanden: JPG, PDF, TIFF, EPS / AI,
Bij aflopend (randloos) drukwerk 3 mm overlap aan alle zijden. GEEN kaders gebruiken,
Tekst moet 3 mm van de snijrand afstaan (6 millimeter inclusief afloop),
Alle fonts dienen te zijn omgezet naar lettercontouren,
Afbeeldingen in CMYK (eurostandard coated) met resolutie van 300 dpi,
PDF bestanden dienen te zijn opgeslagen als PDF/X-1a:2001 of PDF/X-4a:2007

Bij PDF bestanden de fonts 100 % insluiten. De bestanden mogen géén kaders bevatten.
Wanneer in een bestand kaders worden gebruikt, behoudt Vakoshop.nl zich het recht voor deze bestanden niet te drukken, tenzij opdrachtgever akkoord gaat dat dit geschiedt voor risico van de klant en aanvaardt dat dit voor Vakoshop.nl tot geen enkele aansprakelijkheid kan leiden.
Bij aanlevering op andere wijzen of met andere bestanden kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het resultaat van het drukwerk. Overleg met Vakoshop.nl vóóraf is daarom van belang.
Vakoshop.nl behoudt zich het recht voor in dat geval de opdracht eventueel niet te aanvaarden.

5. Prijzen en betaling
Prijzen genoemd in de orderbevestiging zijn bepalend. Opgegeven prijzen zijn excl. BTW en verzending, tenzij anders aangegeven.
Betalingen dienen te geschieden door overmaking van het totale bedrag op de bankrekening van Vakoshop.nl.
In de orderbevestiging wordt aangegeven op welke wijze dit dient te geschieden. Contante betaling bij zelf afhalen is ook mogelijk.
Klant dient dit vóóraf met Vakoshop.nl overeen te komen.

6. Levering en vervoer
Levering geschiedt uitsluitend op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur, tenzij anders tussen klant en Vakoshop.nl is overeengekomen.
Bij opgave van levertijden wordt gerekend vanaf het moment van definitieve overeenkomst (zie bij 2) en het moment van verzending.
Het moment van verzending zal aan klant via een e-mail of anderzins worden medegedeeld.
Levertijden zijn een indicatie en kunnen niet leiden tot aansprakelijkheid van Vakoshop.nl bij overschrijding.
Wijze van verzending van de goederen wordt bepaald door Vakoshop.nl, tenzij met opdrachtgever anders is overeengekomen.

7. Reclames / garantie
Vakoshop.nl staat er alleen voor in dat het geleverde in algemene zin geschikt is voor het doel waarvoor het is bestemd.

Garantie bij gebruik op andere wijze is uitgesloten.
Klant dient binnen acht dagen na levering te kontroleren of het geleverde voldoet aan de overeenkomst.
Dit betreft in elk geval: aantal, opmaak en kleurstelling of andere uiterlijk waarneembare aspecten.
Reclames hierover dienen binnen acht dagen na waarneming schriftelijk bij Vakoshop.nl te worden gemeld.
Er kan niet meer worden gereclameerd als 30 dagen na levering zijn verstreken.
Reclames dienen vergezeld te gaan van een nauwkeurige opgave omtrent de klacht en met bijsluiting van tenminste 25 exemplaren van het drukwerk waarover wordt gereclameerd.
Vakoshop.nl zal de ontvangen klacht met spoed onderzoeken en contact opnemen met de klant.

8. Algemeen – eigendomsvoorbehoud
Vakoshop.nl blijft eigenaar van geleverde artikelen en het geleverde drukwerk tot alle verplichtingen jegens Vakoshop.nl zijn voldaan.

– rechten van derden
Klant heeft jegens Vakoshop.nl de verplichting dat het geleverde drukwerk, zoals bepaald door de klant, geen inbreuk maakt op rechten van derden, in het bijzonder het auteursrecht van derden.
Schade die daaruit voortvloeit en ten nadele is van Vakoshop.nl, wordt door klant vergoed.
De klant vrijwaart Vakoshop.nl tegen aanspraak van derden op dit punt.
– voorwaarden van klanten
Een algemene verwijzing van de klant naar diens voorwaarden wordt niet als uitdrukkelijke opgave beschouwd en derhalve niet erkend.
Vakoshop.nl heeft het recht kopieën te maken en te behouden van de opmaak, ten behoeve van de overeenkomst met klant.

Klik HIER voor ons privacy beleid.

”minder”

Cart
Your cart is currently empty.